Реклама

Зміст освітніх галузей

Зміст освітніх галузей

Мовно-літературна освітня галузь передбачає опанування молодшими школярами української мови та мов етнічних меншин України як засобу спілкування і пізнання, прилучення до скарбниць духовності і культури, літературних надбань українського народу і народів світу, виховання національної самосвідомості, патріотизму, громадянськості.
Зазначені цілі реалізуються у процесі вивчення таких навчальних предметів: українська мова (як мова навчання, як окремий предмет); мова етнічної меншини (як мова навчання та як окремий предмет); читання.
Основною змістовою лінією мовної освіти у початковій ланці загальноосвітньої школи є комунікативна, яка передбачає формування та розвиток умінь слухати, говорити, читати і писати.
Лінгвістична та етнокультурознавча лінії забезпечують відповідний обсяг знань про мову, умінь і навичок їх використання в мовленнєвій діяльності , а також уявлення про звичаї, побут українського народу, визначні події та постаті.
Зазначені вище освітні лінії пронизуються діяльнісною, яка передбачає уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати мовні факти.
Сутність початкової літературної освіти полягає в розвитку повноцінної навички читання, ознайомленні школярів з дитячою літературою в поєднанні жанрових форм, авторської і тематичної різноманітності, у художньо-естетичному освоєнні тексту і дитячої книжки, у формуванні творчих здібностей.

Математична освітня галузь

Основним завданням початкового курсу математики є засвоєння молодшими школярами математичних понять та формування в них спеціальних вмінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і достатніх для вивчення математики в наступних класах; забезпечення пропедевтичного оволодіння систематичними курсами алгебри і геометрії.
Зміст галузі забезпечує формування в учнів уявлень про натуральне число, засвоєння прийомів виконання арифметичних дій, формування обчислювальних навичок; ознайомлення учнів з основними величинами та їх вимірюванням, практичне ознайомлення з окремими залежностями між ними; формування уявлень про окремі геометричні фігури та їх властивості; вироблення необхідних графічних умінь.

Фізична культура і здоров'я

Головними завданнями фізичного виховання у початковій школі є:

  • навчання дітей основним руховим діям;
  • формування знань умінь і навичок з особистої гігієни, правил техніки безпеки під час занять фізичними вправами, ознайомлення із впливом рухової активності та загартування на організм;
  • сприяння розвитку основних фізичних якостей та формування усвідомленої індивідуальної установки щодо їх удосконалення;
  • формування умінь і навичок основ здорового способу життя; безпеки життєдіяльності самостійного та свідомого виконання комплексів ранкової гігієнічної гімнастики; використання профілактичних вправ для запобігання порушення постави, розвитку короткозорості, зняття локальної втоми.

Мистецтво (Естетична культура)

Головна мета цієї освітньої галузі полягає в розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні.
У початковій школі домінуюча роль належить активній художній діяльності і творчого самовираження дітей у сфері мистецтва. Основними завданнями освітньої галузі "Естетична культура" у початковій школі є пробудження у дітей інтересів до мистецтва, залучення до художньо-творчої діяльності.
На відміну від традиційного підходу до змісту освіти у діючий початковій школі, де викладаються дві відносно відокремлені дисципліни "Музика" та "Образотворче мистецтво", освітня галузь "Естетична культура" спрямована на прилучення школярів до творчої діяльності в музичному, образотворчому (візуальному), хореографічному, театральному та екранних видах мистецтва. На основі такої взаємодії різних видів мистецтв у школярів формується цілісне художнє світосприймання і світовідчуття, система естетичних ідеалів і смаків, почуття реальної відповідальності за збереження культурних надбань суспільства.
На дисципліни цієї галузі у початковій школі відведено 2 години на тиждень.
У початковій школі державний стандарт освітньої галузі передбачає вивчення мистецтв, серед яких основними (домінуючими) залишаються "Музика" та "Образотворче (візуальне) мистецтво". Доцільним є взаємозв'язок галузі з іншими гуманітарними предметами (наприклад, заняття з хореографії можуть інтегруватися з предметом "Фізична культура"; елементи театрального мистецтва - з предметом "Читання"). Впровадження в шкільну практику такого художнього комплексу дасть змогу розширити асоціативні уявлення, збагатити світовідчуття, розвивати сенсорну, емоційну та інтелектуальну сфери учнів.

Суспільствознавча освітня галузь передбачає створення елементарної бази для засвоєння учнями різних видів соціального досвіду, розвитку умінь користуватись системою цінностей суспільства, засвоєння правових норм, традицій, культурних і статево-рольових стандартів поведінки.
Розвивальний аспект змісту забезпечується включенням творчої діяльності, спрямуванням на оволодіння учнями узагальненими способами дій, рольове моделювання способів поведінки в різних ситуаціях, розвиток активного пізнавального ставлення до дійсності.
Виховне спрямування забезпечується виробленням в учнів досвіду емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу через вибір змісту, особистісно значущого для дітей, його зв'язок з навколишньою дійсністю, співвіднесеність з системою потребі мотивів, створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності.
Багатоплановий зміст галузі посилює розвивальний потенціал навчального плану початкової школи, його спрямованість на всебічний розвиток особистості, дає змогу створити передумови для цілісного навчання, взаємопогодження педагогічних впливів.
Освітня галузь «Суспільствознавство» в початковій ланці враховує наступно-перспективні зв'язки між дошкіллям і основною ланкою школи і окреслюється такими змістовими лініями: Людина, як особистість; Людина серед людей; Людина, природа і суспільство; Культура.
Зміст стандарту реалізується через інтегрований курс; можливий варіант створення окремого навчального предмета.

Природознавча освітня галузь включає систему інтегрованих (з різних природничих наук) знань про об’єкти і явища живої і неживої природи та взаємозв’язки і залежності між ними. На доступному рівні вона відображає цілісну науково природничу картину світу і місце в ній людини шляхом опосередкованої реалізації в змісті галузі законів і закономірностей існування природи.
Обов’язковою складовою змісту галузі є оволодіння учнями методами пізнання природи (спостереження, практична робота, дослід) та уміння розв’язувати пізнавально-практичні задачі з природничим змістом.
Розвивальний аспект змісту галузі полягає у формуванні розумових здібностей учнів, їх емоційної сфери, спостережливості, забезпечення умов для оволодіння досвідом спілкування, самореалізації, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності відповідно до індивідуальних можливостей кожної дитини.
Здійснення виховної функції природничого змісту пов’язане із засвоєнням молодшими школярами елементів екологічної культури, усвідомленням ними цінності здоров’я і здорового способу життя, залежності життя людини від стану навколишнього середовища.
В освітній галузі «Природознавство» для всіх рівнів школи виділено наскрізні змістові лінії з фізики, хімії, біології, екології, географії. Для початкової школи, відповідно до вікових можливостей молодших школярів, вони трансформовані у такі змістові лінії: «Нежива природа», «Жива природа», «Планета Земля», «Наша Батьківщина – Україна», «Рідний край», які реалізуються через самостійний навчальний предмет або інтегрований курс.

Освітня галузь "Основи виробництва (трудове навчання)"

Метою цієї освітньої галузі у загальноосвітніх навчальних закладах є формування технічно і технологічно грамотної і практично підготовленої до трудової діяльності особистості, яка відзначається знанням властивостей оброблювальних матеріалів (предметів праці), вільним володінням засобами праці (інструментами), конструктивним підходом до вирішення трудових завдань і обробки інформаційних даних.
У реалізації цієї галузі у початковій школі розв'язуються такі завдання:

  • ознайомлення учнів з основами художньо-промислового виробництва на рівні ручних (ремісничих) технологій декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ;
  • формування практичних умінь і навичок у предметно-перетворюючій, конструкторської та конструктивно-художньої діяльності ,розвиток творчого потенціалу особистості;
  • пропедевтична орієнтація у різних видах праці, виховання трудових якостей працівника в умовах ринкових відносин на основі доступних видів продуктивної праці (побутової та господарської діяльності).

Змістовими лініями є: основи виробництва, продуктивна праця, професійна орієнтація, трудове виховання, творча праця.

Новости партнеров
Загрузка...

Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад