Реклама

Рекомендації щодо проведення Першого уроку в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів на тему: "Україна - держава європейська"

Рекомендації щодо проведення Першого уроку в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів на тему:

Світ на порозі ХХІ століття переживаєінтенсивний розвиток інтеграційних процесів постіндустріального суспільства, яке потребує відповідної форми регіональноїполітичноїта економічної організації. Сучасні демократичні тенденціївимагають від громадянина не лише політичноїактивності, але й усвідомлення власної ролі і значення в житті суспільства. Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освідченість, компетентність, вміння знаходити компроміси. Сучасна людина повинна толерантно сприймати інші культури, усвідомлювати цілісну картину світу, закономірності і взаємозалежність сучасного економічного та соціального розвитку.

Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію нашоїдержави до Європейського співтовариства. Сучасна школа маєсприяти розвиткові демократичноїкультури, формуванню політико-правових і соціально-економічних знань. Тому епіграфом до Першого уроку можуть бути слова Президента України Віктора Ющенка «Ми не єсусідами Європи, ми єцентром Європи. Але правда полягаєв іншому - ми сусіди Європейського Союзу, а хочемо бути членами Європейського Союзу». Україна, обравши за стратегічний курс інтеграцію до ЄС, поступово нарощуєтемпи економічного зростання, крок за кроком прагне влитись в конкурентне середовище Європейського співтовариства.

Головною метою уроку є: - надання знань про європейські демократичні здобутки та особливості становлення демократичного суспільства в Україні;

- сприяння становленню активноїпозиціїмолоді щодо реалізації ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства в світі, Європі, Україні;

- виховання поваги до національних, духовних, культурних надбань європейських народів, свідомого громадянина України і Європи;

- розвиток почуття відповідальності за спільне майбутнє; відчуття європейського громадянства.

Україна знаходиться в центрі європейського континенту, тобто географічно - європейська держава. Хоча вона відрізняється від більшості розвинених держав Європи за соціально-економічним і політичним рівнем розвитку, але вона прагне до об'єднання з іншими європейськими державами у рамках програм Європейського співтовариства. Україна маєспільні кордони з деякими країнами, які вже входять або найближчим часом ввійдуть до його складу (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія). Вона визначила свій внутрішній і зовнішньополітичний курс щодо європейськоїінтеграції, що дасть їй можливість вибудувати стабільну демократичну політичну систему, зміцнити національну безпеку і добросусідські відносини з країнами, які входять до складу Євросоюзу, особливо з тими, що межують з Україною. Нині наша держава бере курс на вдосконалення економічної, політико-правової системи, що сприятиме підвищенню життєвого рівня і добробуту людей, наближенню України до європейських стандартів у соціальній сфері, поверненню до європейських політичних і культурних традицій.

В Україні затверджено Програму інтеграціїдо Європейського Союзу, яка є підтвердженням визнання стосунків між Україною та ЄС. Україна стала першою серед країн СНД, яка уклала Угоду про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом. У 2005 році затверджено План дій "Україна - Європейський Союз", який передбачаєрозвиток тісних відносин, що виходитимуть поза рамки співробітництва до поступовоїекономічноїінтеграціїта поглиблення політичного співробітництва між Україною та ЄС. Європейський Союз та Україна сповнені рішучості посилити своївідносини та сприяти утвердженню стабільності, безпеки і добробуту. Такий підхід заснований на спільних цінностях, спільній власності та диференціації. Це сприятиме подальшому зміцненню нашого стратегічного партнерства.

Процес європейськоїінтеграціїдедалі помітніше впливає на всі сфери життя держави, не оминув він і вищоїосвіти. Відтак, Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, щораз наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. Під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, які існують у системі вищоїосвіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни, в тому числі й Україна.

Слід ознайомити учнів з основними етапами двосторонніх відносин Україна-Євросоюз, що повинно сприяти становленню активноїпозиціїмолоді щодо реалізаціїідеалів і цінностей, розвитку демократичного суспільства у світі, Європі, Україні. Необхідно наголосити на тому, що освіта - основний шлях реалізаціїжиттєвих прагнень для формування соціально-політичних, міжкультурних, інформаційних, комунікативних та інших компетенцій.

Вчителю (відповідно до вікових особливостей учнів ) слід спиратися на знання, які учні отримали при вивченні даного питання, тобто пов'язаний з європейським контекстом (історії, географії, українськоїта зарубіжної літератури, іноземних мов, історіїсвітовоїкультури т ощо ), а саме:

знання про загальнолюдські, національні цінності , поняття про права людини як найвищу цінність; знання про європейські ідеали, про свободу, право - тобто філософські знання, що допоможуть сформувати вміння для визначення ціннісних орієнтацій, громадянськоїпозиції;

знання про сучасну Європу , її історію, географічні особливості європейського регіону, про національні та світову культури, релігійні та мовні особливості, освіту, науку європейських країн допоможуть усвідомити полікультурність Європи, взаємозалежність розвитку європейських культур, спільну європейську належність, місце української культури в контексті європейської;

політико-правові знання , усвідомлення таких понять, як демократія, тоталітаризм, знання про різні політичні устроїєвропейських країн, європейське суспільство, його інститути та роль права в ньому, міжнародних законів та європейський суд, поняття про міжнародні європейські організації, знання, що даєможливість сформувати вміння діяти в певному соціумі, брати участь в діяльності міжнародних організацій та асоціацій, орієнтуватися в ідеологічних та політичних течіях європейських організацій, спілкуватися з правовими органами, вирішувати конфлікти згідно з правилами демократичноїпроцедури, вміти поводитися в різних ситуаціях згідно із законом;

соціально-економічні знання про організацію економічного життя в європейському суспільстві, ринкові відносини, їхні особливості в Європі та відповідність ринкових відносин в Україні європейським, знання про фінансові системи європейських країн та інтеграційні процеси європейського ринку, що допоможе діяти в умовах вільного ринку, зрозуміти особливості співпраці в міжнародних організаціях і колективах.

Підвищити ефективність проведення Першого уроку можна відповідним оформленням класноїкімнати : атрибутами національноїсимволіки; символікою Євросоюзу; картою із зображенням Європи; стенд ам и з короткою характеристикою географічного положення, природно-ресурсного потенціалу, специфіки населення, найхарактернішими рисами економічного розвитку і політичного становища країн Європи ; плакат ами , які розкривають зміст громадянськоїосвіти; повітряними кульками з прапорцями країн-членів ЄС; квітами ; та використанням аудіо- та відіоматеріалів.

Форми проведення уроку в основній школі можуть бути різноманітними (географічна гра «Подорож Європою», літературна вікторина «Європа моїми очима», подорож за народними або літературними казками ).

У старшій школі перший урок рекомендуємо провести у формі диспуту, дискусії, прес-конференції, круглого столу за темами: "Чому Україна зробила європейський вибір?", "З європейськими народами до миру і порозумінню", "Ми - громадяни Європи" і т. п.

На уроці можна започаткувати проведення творчих конкурс ів , написання рефератів відповідної тематики, збір інформаціїпро діяльність Ради Європи, європейську спільноту, європейські інституціїта розробку учнівських проектів і програм із забезпечення інтеграціїУкраїни в Європу, а підведення підсумків приуроч ити до Дня Європи .

Проблема європейського вибору України не може бути вичерпана одним днем. Продовженням розпочатоїроботи, ефективною формою залучення учнів до активноїучасті в політичному, правовому, економічному й культурному житті сучасного суспільства можуть стати Європейські клуби, які охоплюють різноманітні сфери і спрямовують роботу на формування почуття європейськоїєдності через поширення знань про Європу, про історію Європейського Союзу, його структуру, сучасний стан розвитку, цілі та досягнення; ознайомлення з життям людей в інших країнах, їхніми культурою, мовою; на знайомство з новими людьми, обмін досвідом; на підвищення інтелектуального рівня учнів, відкриття нового європейського бачення світу; на заохочення вивчення іноземних мов; формування нового покоління європейців, виховання майбутніх лідерів.

Підводячи підсумок Першого уроку, варто підкреслити, що Українська держава, маючи великий природний, економічний, культурний, інтелектуальний потенціал, спроможна знайти належне місце серед народів Європи і світу. Ми - європейці настільки, наскільки ми - українці; і лише відчувши себе справжнім українцем, можна збудувати свій український дім за європейськими стандартами.

Список літератури

- Акімов І. Україна на шляху до Європи // К.: Фенікс, 2001.

- Відбулося засідання Україна-Трійка Європейського Союзу // Урядовий кур'єр, 2005.-N 58-59.

- Євроінтеграція. Промова Президента // Урядовий кур'єр, 2005.-N 18.

- Козлов Г., Середа С. У лабіринті Європейського Союзу // К.: Основи, 1995.

- Андрійко В. Досвід країн Вишеградськоїчетвірки на шляху до Європейського Союзу // Ужгород: Подяк, 2003.

- Виступ В.Ющенка у Європейському парламенті // Урядовий кур'єр, 2005.-N 36.

- Виступ Президента України на об'єднаному засіданні палат Конгресу США // Урядовий кур'єр, 2005.-N 65.

- Конкретні проекти для євроінтеграції// Урядовий кур'єр, 2005.-N 52.

- Копійка В. Розширення Європейського Союзу // Київ. Видав.-поліграф. центр. 2002.

- Країна готова до серйозних змін у концепціїзовнішньоїполітики // Урядовий кур'єр, 2005.-N 48.

- Марченко Ю. Словник-довідник Європейського Союзу // видав. К.І.С.-Київ. Інформація. Сервіс.-2001

- Назаревич А. Національні меншини країн Європейського Союзу // Львів, 2002.

- Окуньков Л. Конституціїдержав Європейського Союзу // М.: ІНФРА-М-НОРМА, 1997.

- Петрусь Ю. Європейський Союз консолідовані договори // К.: Port - Royal , 1999.

- Розвиток двосторонніх відносин між Францією та Україною // Урядовий кур'єр, 2005.-N 23.

- Розширення Європейського Союзу: момент істини для України // Політика і час, 2004.-N 7-8.

- Україна-Німеччина: нова динаміка відносин // Урядовий кур'єр, 2005. -N 44.

- Шлях до Європейського Союзу починається з економічного співробітництва // Урядовий кур'єр, 2005.-N 85.

- E - mail : ministry@mon.qov.ua Урядовий портал

По матерiалам Міністерства освіти і науки України

Новости партнеров
Загрузка...

Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад